VÍDEOS INFORMATIUS I REUNIONS VIRTUALS PER RESOLDRE DUBTES

7. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
aquí podeu veure el vídeo que hem realitzat per informar resumidament de les mesures organitzatives i de seguretat amb les que començarem el curs 20-21. El vídeo està en català i en castellà.
 
Una vegada hagin vist el vídeo, hi haurà dues reunions per resoldre dubtes. Ambdues reunions seran online, i demà publicarem els enllaços des dels quals podran connectar-se.
 
REUNIÓ INFANTIL, 1r, 2n: DIMECRES 9, a les 18h.
 
REUNIÓ 3r, 4t, 5è i 6è: DIJOUS 10, a les 18h.
 
Atentament,
La Direcció
________________________________________________
Estimadas familias,
aquí podéis ver el video que hemos realizado para informar resumidamente de las medidas organizativas y de seguridad con las que empezaremos el curso 20-21. El video está en catalán y en castellano.
 
Una vez hayan visto el video, habrá dos reuniones para resolver dudas. Ambas reuniones serán online, y mañana publicaremos los enlaces desde los cuales podrán conectarse.
 
REUNIÓN INFANTIL, 1.º, 2.º: MIÉRCOLES 9, a las 18h.
 
REUNIÓN 3.º, 4.º, 5.º y 6.º: JUEVES 10, a las 18h.
 
Atentamente,
La Dirección
https://youtu.be/BHKnbyxTY6A
https://youtu.be/1kDALGXj63M

Criteris per la creació dels grups nous

7. setembre 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
després de consultar-vos als vostres grups, de consultar l’AMIPA i també els membres del Consell Escolar representants de les famílies, l’opció que heu triat per unanimitat per crear els nous grups ha estat la de criteris pedagògics per l’equip docent del grup.
 
Ara, ens disposem a elaborar aquests nous grups. Us recordam que els criteris pedagògics són:
 
– Els grups hauran de ser heterogenis a nivell curricular.
– Mantendrem mantenir grups cooperatius també heterogenis, per facilitar la tornada al grup original en cas de tornar a l’escenari A i facilitar la continuïtat del procés d’ensenyament-aprenentatge. Això implica un equilibri entre l’alumnat que està capacitat per ajudar i l’alumnat que necessita rebre ajuda, tal com marca la metodologia de la Concreció Curricular pel que es refereix a Aprenentatge Cooperatiu.
– Valorar quina és l’afinitat entre els infants. També es tindrà en compte problemes de convivència i conductuals.
– Es tindrà en compte aquell alumnat que tingui un major necessitat d’individualització de l’aprenentatge, pel que fa als nous grups amb ràtios reduïdes. Així mateix, s’haurà de tenir en compte les necessitats de l’alumnat NESE.
– Es valorarà l’adaptabilitat de l’infant al canvi.
– Es buscarà un equilibri entre els infants amb dificultats d’aprenentatge als grups.
– La composició del grup tindrà el criteri general d’una paritat quant a gènere dels infants.
 
Salutacions,
La Direcció
________________________________________________________
 
Queridas familias,
 
tras consultaros en vuestros grupos, consultar la AMIPA y también los miembros del Consejo Escolar representantes de las familias, la opción que habéis elegido por unanimidad ara crear los nuevos grupos ha sido la de criterios pedagógicos por el equipo docente del grupo.
 
Ahora, nos disposemos a elaborar estos nuevos grupos. Os recordamos que los criterios pedagógicos son:
 
– Los grupos tendrán que ser heterogéneos a nivel curricular.
– Mantener grupos cooperativos también heterogéneos, para facilitar la vuelta al grupo original en caso de retornar al escenario A y facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica un equilibrio entre el alumnado que está capacitado para ayudar y el alumnado que necesita recibir ayuda, tal como marca la metodología de la Concreción Curricular por lo que se refiere a Aprendizaje Cooperativo.
– Valorar cuál es la afinidad entre los niños. También se tendrá en cuenta problemas de convivencia y conductuales.
– Se tendrá en cuenta aquel alumnado que tenga un mayor necesidad de individualización del aprendizaje, en cuanto a los nuevos grupos con ratios más reducidas. Así mismo, se tendrá en cuenta las necesidades del alumnado NESE.
– Se valorará la adaptabilidad del niño al cambio.
– Se buscará un equilibrio entre los niños con dificultades de aprendizaje en los grupos.
– La composición del grupo tendrá el criterio general de una paridad en cuanto a género de los niños.
 
Atentamente,
La Dirección


© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76