LLISTAT DEFINITIU ADSCRIPCIÓ INSTITUTS

11. juny 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Bon dia!
 
Les famílies de 6è ja podeu consultar el llistat definitiu del procés d’adscripció pel pas a l’institut.
Aquí teniu l’enllaç:
 
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

Mesures de seguretat per les tutories

9. juny 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Mesures de seguretat per les tutories amb infants.
Medidas de seguridad para las tutorías con niños/as.

INFORMACIONS IMPORTANTS PER LES FAMÍLIES

7. juny 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »

Estimades famílies,

els darrers dies ha hagut diferents novetats de les que han de ser informats.

 • Programa de reutilització de llibres i material didàctic: pel curs 20/21 la Conselleria d’Educació ha modificat aquest programa. La principal novetat és que les famílies no s’han d’adherir de forma individual, sinó que és el centre el que s’ha d’adherir en el seu conjunt. Per tant, aquest curs no hauran d’emplenar el document que feien altres anys. En aquest enllaç poden trobar la normativa corresponent:

  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4219546&coduo=204&lang=ca

 • Pla d’Acompanyament Escolar (PAE): el PAE, que hem realitzat al centre els darrers tres cursos amb 8 alumnes de 5è i 6è, s’ha ampliat aquest curs al mes de juliol. Aquest pla depèn que hi hagi docents voluntaris dels centres que el vulguin fer. Malauradament, al nostre centre no s’ha presentat cap docent. Hem reclamat a Conselleria que busquen alternatives (llista de mestres voluntaris d’altres centres, de mestres interins o de mestres sense feina) perquè tots els centres tinguin la possibilitat de realitzar-ho. A l’enllaç, tota la informació: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4228205&coduo=36&lang=ca

 • Nova resolució per la Fase 3:

  El dijous dia 4 ens assabentàvem per la premsa del nou protocol per la fase 3 que entrarà en vigor a Eivissa el proper dilluns dia 8 de juny. Una vegada rebuda la normativa corresponent, el Claustre de docents es va reunir per organitzar els diferents punts que es desprenen d’aquesta resolució. Destaquem de les noves instruccions els següents aspectes:

  • Els centres duran a terme les activitats presencials següents:

a) Tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç per a l’alumnat de qualsevol curs dels nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de persones adultes i ensenyaments de règim especial, amb cita prèvia, individuals o en grups d’un màxim de deu alumnes en el segon cicle d’educació infantil, i de quinze alumnes en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne. Podran sol·licitar les tutories o les activitats de reforç a la direcció del centre alumnes, famílies i professors. (les tutories són pels alumnes i tenen una durada d’1 hora).

  • S’hauran d’evitar les aglomeracions. Les visites de pares, mares o altres persones a les instal·lacions dels centres no estaran permeses amb caràcter general, excepte per a la realització de gestions que necessàriament s’hagin de fer de manera presencial, que s’hauran de gestionar amb cita prèvia, o per indicació del professorat o de l’equip directiu, respectant sempre les mesures de prevenció i higiene establertes en els annexos d’aquest protocol. Continuen suspeses les activitats de col·laboració amb famílies (tallers, xerrades, protagonistes…).

  • MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA I DE DISTANCIAMENT FÍSIC ALS CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE LES ILLES BALEARS: Són d’aplicació les recollides en l’annex III, Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears.

   Poden trobar la resolució i els diferents annexos en aquest enllaç:http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4248232&coduo=36&lang=ca

 • Lliurament de notes del 3r trimestre. Els propers dilluns dia 22 (tots els cursos A) i dimarts dia 23 de juny (tots els cursos B), farem el lliurament de notes de forma presencial. Les tutores dels vostres fills/es es posaran en contacte amb vosaltres per concertar una cita. Aquesta reunió individual s’haurà de realitzar respectant sempre les mesures de prevenció i higiene establertes a l’annex 3 de la resolució de Conselleria.

  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4248232&coduo=36&lang=ca

 • Avaluació: recordin que per la 3a avaluació ha hagut les modificacions que es recullen en aquesta resolució:

  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4158735&coduo=36&lang=ca

Per qualsevol dubte o pregunta, recorden que tenen els canals habituals de comunicació amb el centre i amb les tutores dels seus fills i filles.

Atentament,

La Direcció

—————————————————————————————————–

Queridas familias,

los últimos días ha habido diferentes novedades de las que tienen que ser informados.

 • Programa de reutilización de libros y material didáctico: para el curso 20/21 la Consellería de Educación ha modificado este programa. La principal novedad es que las familias no se tienen que adherir de forma individual, sino que es el centro el que lo hará en su conjunto. Por lo tanto, este curso no tendrán que rellenar el documento que hacían otros años. En este enlace pueden encontrar la normativa correspondiente:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4219546&coduo=204&lang=ca

 • Plan de Acompañamiento Escolar (PAE): el PAE, que hemos realizado en el centro los últimos tres cursos con 8 alumnos de 5º y 6º, se ha ampliado este curso en el mes de julio. Este plan depende que haya docentes voluntarios de los centros que lo quieran hacer. Desgraciadamente, en nuestro centro no se ha presentado ningún docente. Hemos reclamado a Consellería que busquen alternativas (listas de maestros voluntarios de otros centros, de maestros interinos o de maestros sin trabajo) para que todos los centros tengan la posibilidad de realizarlo. En el enlace, toda la información:

  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4228205&coduo=36&lang=ca

 • Nueva resolución por la Fase 3:

El jueves día 4 nos enterábamos por la prensa del nuevo protocolo para la fase 3 que entrará en vigor en Eivissa el próximo lunes día 8 de junio. Una vez recibida la normativa correspondiente, el Claustro de docentes se reunió para organizar los diferentes puntos que se desprenden de esta resolución. Destacamos de las nuevas instrucciones los siguientes aspectos:

 • Los centros llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:

a) Tutorías de orientación o de materia y actividades de refuerzo para el alumnado de cualquier curso de los niveles de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas de personas adultas y enseñanzas de régimen especial, con cita previa, individuales o en grupos de un máximo de diez alumnos en el segundo ciclo de educación infantil, y de quince alumnos en los otros niveles educativos, siempre que se pueda mantener la capacidad de 4 m² por alumno. Podrán solicitar las tutorías o las actividades de refuerzo a la dirección del centro alumnos, familias y profesores. (las tutorías son por los alumnos y tienen una duración de 1 hora)

 • Se tendrán que evitar las aglomeraciones. Las visitas de padres, madres u otras personas a las instalaciones de los centros no estarán permitidas a todos los efectos, excepto para la realización de gestiones que necesariamente se tengan que hacer de manera presencial, que se tendrán que gestionar con cita previa, o por indicación del profesorado o del equipo directivo, respetando siempre las medidas de prevención e higiene establecidas en los anexos de este protocolo. Continúan suspensas las actividades de colaboración con familias (talleres, charlas, protagonistas…).

 • MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA Y DE DISTANCIACIÓN FÍSICA En LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LAS ISLAS BALEARES: Son de aplicación las recogidas en el anexo III, Medidas de protección individual, colectiva y control sanitario en los centros educativos de las Islas Baleares.

Pueden encontrar la resolución y los diferentes anexos en este enlace:http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4248232&coduo=36&lang=ca

 • Entrega de notas del 3º trimestre. Los próximos lunes día 22 (todos los cursos A) y martes día 23 de junio (todos los cursos B), haremos la entrega de notas de forma presencial. Las tutoras de vuestros hijos/as se pondrán en contacto con vosotros para concertar una cita. Esta reunión individual se tendrá que realizar respetando siempre las medidas de prevención e higiene establecidas al anexo 3 de la resolución de Consellería.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4248232&coduo=36&lang=ca

 • Evaluación: recuerden que por la 3.ª evaluación ha habido las modificaciones que se recogen en esta resolución:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?código=4158735&*coduo=36&*lang=can

Para cualquier duda o pregunta, recuerdan que tienen a su disposición los canales habituales de comunicación con el centro y con las tutoras de sus hijos e hijas.

Atentamente,

La Dirección

LLISTAT PROVISIONAL ADSCRIPCIÓ IES

3. juny 2020 | Categoria General, Informacions | 0 Comentaris »
Bon dia!
Ja podeu consultar el LLISTAT PROVISIONAL del procés d’adscripció de l’alumnat de 6è que passa a l’institut.
 
Ho podeu fer amb el DNI i la data de naixement dels vostre fill/a, mitjançant aquest enllaç:
 
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/


© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76