Protocol educació fase 2

27. maig 2020 | Categoria General | 0 Comentaris »
Estimades famílies,
 
compartim amb vosaltres la resolució de la Conselleria d’Educació, per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
Com a novetats més significatives, destacam el següent:
 
– Es realitzaran tutories d’orientació o de matèria per a l’alumnat de 6è curs d’educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim 5 alumnes.
– Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre alumnes, famílies i professors.
– Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials.
– La direcció dels centres organitzarà l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes.
– La tornada s’ha de basar en criteris generals i inclusius.
– L’alumnat en desavantatge social, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser el prioritari.
– Tots els centres disposaran de gel hidroalcohòlic i es proporcionarà a tot el personal i a l’alumnat material de protecció individual.
– Durant aquesta fase els alumnes continuaran el seu ensenyament de manera no presencial.
 
La resolució completa i els annexos els podeu trobar aquí:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207059&coduo=36&lang=ca

Estimadas familias,

compartimos con vosotros la resolución de la Conselleria de Educación, por la que se aprueba el Protocolo para la fase 2 del proceso de desescalada progresiva para los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Como novedades más significativas, destacamos lo siguiente:

– Se realizarán tutorías de orientación o de materia para el alumnado de 6º curso de educación primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo 5 alumnos.
– Podrán solicitar las tutorías a la dirección del centro alumnos, familias y profesores.
– Se dará preferencia al alumnado que haya sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales.
– La dirección de los centros organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas.
– La vuelta debe basarse en criterios generales e inclusivos.
– El alumnado en desventaja social, que ha sufrido más la brecha digital y que va atrasado debe ser el prioritario.
– Todos los centros dispondrán de gel hidroalcohólico y se proporcionará a todo el personal y el alumnado material de protección individual.
– Durante esta fase los alumnos continuarán su enseñanza de manera no presencial.

La resolución completa y los anexos se pueden encontrar aquí:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207059&coduo=36&lang=ca© 2008 C.P. Can Misses | Avda. Corona s/n 07800 Eivissa | Tel. 971 31 43 76